SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trần Minh Cảnh                                                            
Châu Thanh Liêm                                                            
Huỳnh Sỹ Chủng             11BT2 11BT2 11BT1 11BT1                       11BT1 11BT1 11BT2 11BT2          
Nguyễn Ngọc Hoàng                                                            
Nguyễn Văn Trưởng                                                            
Trần Nguyên Việt Hoàng                                                            
Trần Thi Minh Nguyệt T                                                            
Võ Thi Thu Thủy                                                            
Lê Thi Cẩm Hồng                                                            
Đinh Văn Huỳnh                                                            
Võ Tấn Quan                                                            
Huỳnh Thi Kim Phượng                                                            
Nguyễn Phạm Thanh Bình                                                            
Nguyễn Thanh Thạch                                                            
Cao Văn Hương                                                            
Nguyễn Thi Hồng Vân                                                            
Trần Thi Thu Hoài                                                            
Nguyễn Hữu Phường                                                            
Hồ Thị Thu Trang                                                            
Trần Thi Minh Nguyệt A                                                            
Nguyễn Thi Tra   11BT2 11BT1                 11BT2 11BT2 11BT1 11BT1                              
Vu Thê Cường                                                            
Nguyễn Thanh Lâm                                                            
Trương Thi Kim Quynh                                                            
Cao Minh Tín                                                            
Trinh Quốc Đạt                                                            
Huỳnh Văn Tân                                                            
Nguyễn Viêt Nương                                                            
Trần Văn Hiếu                                                            
Nguyễn Thị Bích Liễu                                                            
Trần Thi Kim Nga                                                            
Nguyễn Thi Trúc                                                            
Nguyễn Thi Thân Tinh                                                            
Lâm Văn Long                                                            
Nguyễn Thi Xuân Nương                                                            
Trinh Thi Nhạn                                                            
Co Vi                                                            
Huỳnh Tấn Châu                                                            
Phan Thi Thanh Nhị                         11BT1 11BT2                                
Đào Thi Tuyêt Nhung                                                            
Nguyễn Thi Thu Hiền                                                            
Bùi Thị Hừng                                                            
Nguyễn Thị Hóa                                                            
Võ Đức ảnh                                                            
Nguyễn Văn Trung                                                            
Trần Khoa Toàn                                                            
Mai Ngọc Huyền                                                            
Cao Văn Tỉnh                                                            
Lê Thi Hồng Nhân                                                            
Nguyễn Thi Thúy Minh                                                            
Nguyễn Trương                                                            
Vu Thi Thúy Hằng                                                            
Nguyễn Duy Thư                                                            
Thái Văn Quân                                                            
Đặng Thi Phước                                                            
Phùng Đình Hùng                                 11BT1 11BT1 11BT2 11BT2                    
Trinh Thi Ngọc Thùy                                                            
Nguyễn T Kim Danh       11BT1 11BT2                                                  
Thay Danh                                 11BT2 11BT2 11BT1 11BT1                    
Trinh   11BT1 11BT2 11BT2 11BT1                                                  
Tài             11BT1 11BT1 11BT2 11BT2                       11BT2 11BT2 11BT1 11BT1          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net