Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trần Minh Cảnh             11A2 11A6 11A7 11A2 11A4   11A4       11A2 11A2 11A6 11A6 11A7 11A7 11A4 11A4            
Châu Thanh Liêm               10A1 10A1                 10A1 10A1                      
Trần Thị Minh Nguyệt   12A7 12A7 12A5 12A5 10A9 12A5 12A7 10A4 10A4           12A7 12A7 12A5 12A5   10A4 10A9 10A4 10A9            
Nguyễn Văn Trưởng   12A4 12A4 12A10 12A10                     12A4 12A10                 12A4 12A4   12A10 12A10
Nguyễn Ngọc Hoàng     10A10 10A10 11A1             11A3   11A3 10A7   11A1   10A10 11A1           10A7 10A7 11A3 11A3  
Trần Nguyên Việt Hoàng     11A10   12A1 12BT2 12BT2 12BT1 12BT1 12A8 12A1 12A8   12A8 12A1     11A10 11A10   12BT2 12BT2 12BT1 12BT1   12A8 12A8 12A1 12A1  
Huỳnh Sĩ Chủng   12A9 12A9 12A3 12A3 10A3 10A3   12A9             12A9 12A3   12A9 12A3           10A3 10A3 12A3    
Lê Thị Cẩm Hồng           10A2 10A5 10A2 11A9 11A9 11A8 11A8 11A5 10A5 11A5           10A5 10A5 10A2   10A2 11A8 11A9 11A5 11A5  
Võ Thị Thu Thủy   12A2   10A8 12A6 10A6 10A6                 12A2 12A2   12A6 12A6 10A8 10A8   10A6   12A2 12A2   12A6 12A6
Đinh Văn Huỳnh       11A9 11A2   11A1   11A8 11A3 11A7 11A6   11A1 11A10     11A1 11A4 11A5                    
Võ Tấn Quan       11A4 11A4           11A5   11A3 11A2 11A2 11A5   11A4 11A5 11A3                    
Huỳnh Thị Kim Phượng   12A3 12A2 10A3 11A3 12A9   12A10     10A4 10A2 10A4 10A2                       11A2   10A3 12A4  
Nguyễn Phạm Thanh Bình   12A6 12A5 12A1 12A7           10A5 10A5 11A6 11A8                 12A8 10A1 10A1          
Võ Đức Ảnh     11A1 11A1             12A4 12A4 12A5 12A5 12A6             12A6 11A1 12A10 12A10          
Nguyễn Văn Trung     10A9 12A2   10A1 10A9 10A9   10A1             12A9 12A2   12A9           10A9 10A1 12A8 12A8 10A9
Trần Khoa Toàn           11A4 12A3 12A3 11A5 11A4 12A7 12A6 11A7 12A10 11A7 11A4 11A5 11A5   10A10           12A3 12A7 12A7 10A10 12A8
Nguyễn Thị Hóa           10A4   11A3 11A3   12A5 10A4 12A2 10A4 12A4 10A3 10A3 11A6   12A1 11A2 11A2 10A3 12A9   11A3   11A6 11A2  
Cao Văn Tỉnh           12A1 12A1   10A2 10A2               10A2     12BT1 12BT1 12BT2 12BT2            
Lê Thị Hồng Nhân     11A4                 11A4 12A1 12A1 11A1           11A1 11A1 12A5   12A5          
Nguyễn Thị Thúy Minh     11A2 12A8 12A8 12A2 12A2 11A7 12A7 12A7             12BT1 12BT1 12BT2 12BT2 11A5 11A5 11A2 11A2            
Vũ Thị Thúy Hằng     10A3               12A3 10A3 10A3   12A3           12A9 10A2 12A9 12A6 12A6 10A2 10A2 11A1    
Nguyễn Duy Thư     10A1   12A4 11A3 11A3 11A9               10A1 10A1   11A3 12A4           12A10 10A4 12A10 10A4  
Thái Văn Quân     12A3 10A1 12A2   10A10 10A5 10A3 10A7     10A1 10A1             10A2 10A6 12A2 12A3     10A8 10A4 10A9  
Đặng Thị Phước     11A9 10A2     12A10 11A1 11A1 12A9   11A9 12A4     12A1 11A9 12A9   10A2           12A1 12A10 12A4 11A1  
Trịnh Thị Ngọc Thùy   12A5 12A8   11A8 11A10 11A10 12A6 10A10 10A10           12A5 12A8   12A7 11A10 12A6 10A10       12A7 11A8 11A8    
Phùng Đình Hùng           11A9 12BT1 11A8 12BT2   11A9 10A9 11A10 10A7 11A6 10A5 11A6 11A7     11A10 11A8 10A10 10A4 11A7   11A10 10A8 10A6  
Mai Ngọc Huyền       10A6 10A5 10A7 10A7 10A8 10A7 10A5     10A6 10A6 10A6 10A8 10A8 10A5   10A7           10A8 10A6 10A7 10A8  
Nguyễn Thanh Thạch               12A1 12A1                 12A1 12A1                      
Nguyễn Hữu Phường       10A9 10A3 12A8 12A8   12A3 12A3           10A9   12A8 12A8 10A9 10A3 10A3 12A3 10A3 12A3          
Cao Văn Hương           12A7 12A7   12A5 12A5 10A1 10A1   10A10 10A10 12A6 12A6 12A7   12A7 10A1   10A1 10A10   12A5 12A6 12A6 12A5  
Nguyễn Thị Hồng Vân     11A5 11A5 11A10           11A10 11A10 10A2     10A6   10A6               10A6 11A5 10A2 10A2  
Trần Thị Thu Hoài     10A7 10A5   11A7 11A7 11A4 11A4             10A7 10A7   11A7 11A4               10A5 10A5  
Hồ Thị Thu Trang   12A10 12A10 12A4   11A6 10A2   11A6 12A4           11A1   12A10 11A1 12A10 12A4   11A6 12A4 11A1          
Trần Thị Minh Nguyệt     11A8 11A3             12A2 12A2   12A9 12A9 11A3 11A3   11A8 11A8           12A9 12A9 12A2 12A2  
Nguyễn Thị Tra     10A8   10A4             10A8   11A9 10A8 11A2 10A4 10A4               11A9 11A2 11A2 11A9  
Vũ Thế Cường     11A3 11A8 11A6           11A6 12A7 11A8   11A8             12A9 11A3 11A6            
Nguyễn Thanh Lâm   12A8   10A7 10A8 10A5   10A3 10A9 10A9 10A3 12A5 10A8 12A4 12A10   12A1   10A9 10A5 10A7 10A7 10A8 12A2            
Trương Thị Kim Quynh       12BT2 10A10 12BT1 11A9 11A2 10A6 10A6 10A10   10A10 11A10 11A9 11A7 11A7 12BT2 12BT1 11A2 10A6   11A10 11A10   12A6 11A7 11A9 12A3  
Cao Minh Tín           12A6 12A9 12A4 11A10   12A8 12A9 12A7 12A2   12A8   12A4 12A3   12A2 11A10 12A6 12A5     12A3 12A5 12A7  
Trịnh Quốc Đạt           10A10 10A1 10A7               10A10   10A3 10A5   10A9 10A1 10A6 10A7   10A5 10A9 10A6 10A3  
Nguyễn Viết Nương               10A4 10A8   10A2 12A1 12A10 10A8             12A1 10A4 12A10 10A2            
Huỳnh Văn Tân           11A1 11A8 11A5 11A2     11A7 11A9 11A5   11A6 11A4 11A3 11A2   11A8 11A4 11A9 11A3   11A7 11A1   11A6  
Trịnh Hoài Phong           11A2 11A6 10A10   10A8 10A9 10A7 11A1 10A3 10A1   10A5 12A3 10A2 10A6 11A9 12A1 11A8 11A7 12A2 11A5 11A3 11A10 11A4 10A4
Trần Văn Hiếu   12BT2 12BT2 12BT1 12BT1 12A10 12A6 12A9   11A10 12A10 12A10 12A6 12A6 12A5 12A10 12A5 12A6 12A4 12A8           11A1 12A5   11A10 12A7
Huỳnh Tấn Châu           12A3   12A2 12A4 12A1 10A8 10A10 10A7 12A3 12A2           10A10 12A4 10A7 10A8 12A1          
Phan Thị Thanh Nhị       11A6 11A7   11A4 11A10   11A6 11A3 11A5 11A2 11A6 10A3 11A9 10A6 11A8 10A4 10A8 11A4 11A9 11A7 11A8   11A10 11A6 11A4    
Đào Thị Tuyết Nhung     10A2 12A7             12A9   12A9 10A9 12A8             12A7 12A7 12A8 12A8 10A1 10A5 10A10 10A7 12A9
Trần Thị Kim Nga   12A1 12A1   10A2 10A8 10A8   12A10 12A10           10A2 10A2 10A8 10A8   12A10 12A10 12A1 12A1            
Nguyễn Thị Bích Liễu     12A6 12A6 11A9 12A5   12A5 12A6 12A6 11A1 11A1       11A8 11A8   11A9 11A9 12A5 12A5   11A1 11A8          
Nguyễn Thị Trúc     10A4 10A4 10A7           10A7 12A3 12A3 12A7 12A7 10A4   10A7 10A7 10A4 12A3 12A3   12A7 12A7          
Nguyễn Thị Thân Tính     10A5 11A10 10A6           10A6 10A6 10A5   11A3 11A10 11A10   10A6   11A3 11A3 10A5 10A5            
Nguyễn Thị Xuân Nương     11A6 12A9 12A9 11A5 11A5 12BT2 12A2 12A2           12BT2 12BT2   12A2 12A2 11A6 11A6 11A5 11A5   11A6   12A9 12A9  
Trịnh Thị Nhạn     11A7 11A2 10A9           11A2 11A2 10A9 11A4 11A4   10A9 10A9   11A7           11A4 11A4 11A7 11A7  
Lâm Văn Long   12BT1 12BT1   10A1 12A4 12A4 12A8 12A8 10A3           12BT1 10A10 10A10 10A3 10A3 12A8 12A8 12A4   12A4 10A10 10A10 10A1 10A1  
Nguyễn Thị Thu Hiền                                                            
Bùi Thị Hừng     10A6 11A7 11A5 11A8 10A4 10A6 10A5 11A5 12A6   12A8 11A7 10A5 12A3 12A4 11A9 12A10 12A5 12A7 12A2 10A9 11A9 12A9 10A4 12A1 10A9 11A8  
Nguyễn Thị Kim Danh                                                            
Đoàn Đại Danh                                                            
Cô Trinh                                                            
Thầy Tài                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net