SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trần Minh Cảnh           11A5 11A5 11A1 11A1             11A6 11A6   11A1 11A1           11A5 11A6 11A5 11A6  
Châu Thanh Liêm           10A9 10A9 10A4 10A4             10A10 10A10 10A9 10A9             10A4 10A4 10A10 10A10  
Huỳnh Sỹ Chủng   12A5 12A5 11A9 11A9           12A5 12A5   12A7 12A7           11A9 11A9 12A7 12A7            
Nguyễn Ngọc Hoàng   10A8 11A2 11A2 10A8 11A7 11A7 11A4 11A4                       11A7 11A7 10A8 10A8   11A4 11A2 11A4 11A2  
Nguyễn Văn Trưởng   12A3 12A3 12A6 12A6           10A1 12A6 10A1 12A6                       12A3 12A3 10A1 10A1  
Trần Nguyên Việt Hoàng       12A4 12A4 12A8 12A8   12A1 12A1           12A8 12A8 12A4 12A4   12A1 12A1                
Trần Thi Minh Nguyệt T   11A3 11A3 11A8 11A8           11A8 11A8 10A3 10A3             10A3 10A3 11A3 11A3            
Võ Thi Thu Thủy   10A5 10A5 12A9 12A9           10A5 12BT 10A5 12BT   12A9   12A2 12A2 12A9           12A2 12A2 12BT 12BT  
Lê Thi Cẩm Hồng   10BT1 10A2 10A2 10BT1 10A6 10A7 10A7 10A6   10BT2 10BT2 10A7 10A7   10A6 10A6 10A2 10A2             10BT1 10BT1 10BT2 10BT2  
Đinh Văn Huỳnh           10A3 10A1 10A9 10A10             10A1 10A5 10A10 10A7             10A3 10A5 10A7 10A9  
Võ Tấn Quan   11A6                           11A2 11A4   11A8 11A4 11A2   11A8 11A6            
Huỳnh Thi Kim Phượng     11A5 11A3 11A1   10A6 10A8 10A2   11A3 11A5 11A7 11A9   10A2 10A8 10A6   11A7 11A1 10A4 10A4 11A9            
Nguyễn Phạm Thanh Bình   12A1 12A6 12A5 12A8 12A9   12A7 12A7     12A2 12A4 12A5   12A3 12A2 12A6 12A9 12A8           12A4 12A1 12A3    
Nguyễn Thanh Thạch                         12A1 12A1                 12A1 12A1            
Cao Văn Hương           12A2 12A2   12A9 12A9 12A2 11A6   11A6   11A4   11A4     12A9 12A9   12A2 12A2 11A6 11A4 11A6 11A4  
Nguyễn Thi Hồng Vân   10A2 10A8 10A8 10A2 12A3 12A3 12A8 12A8   12A3 12A8 12A8   12A3     10A8 10A8 10A2               10A2 10A2  
Trần Thi Thu Hoài   10A1 11A7     10A5 10A5 10A1 10A1   11A7 10A1 10A10 10A5             10A5 10A10 11A7     10A10 10A10   11A7  
Nguyễn Hữu Phường   12A7 12A7   11A2 12A5 12A5       11A9 11A9 11A2 11A2   12A7 12A7 12A5 12A5             11A2 11A9 11A2 11A9  
Hồ Thị Thu Trang   11A8 11A8 11A5 11A5 12A6 12A6 11A5 11A5   12A4 12A4 12A6   12A6           11A8 11A8 12A4 12A4            
Trần Thi Minh Nguyệt A   10A9 10A9               10A9 10A9 11A1 11A1     11A3 11A3     10A6 10A6 11A1 11A1   11A3 10A6 10A6 11A3  
Nguyễn Thi Tra   10A4 10A4 10A3 10A3 10BT1   10BT1 10BT1             10A3 10A3 10A4 10A4 10BT2 10BT2 10BT2 10A7 10A7   10A7 10A7      
Vu Thê Cường                                                   12A7 12A4 12A8    
Nguyễn Thanh Lâm   11A2 12A2 11A1 11A7 11A6 11A8 12A5 11A3 12A3           11A9   11A5 11A4                      
Trương Thi Kim Quynh   12A6   10A5 10A4 10A1 10A3 10A2 10A9   10A7 10A10 10A8 10A6 12A1 10A4 10A2 10A3 10A5   10A8   10A10 10A6   10A9 10A1 12A9 10A7  
Cao Minh Tín                                                            
Trinh Quốc Đạt                                                            
Huỳnh Văn Tân                                                            
Nguyễn Viêt Nương                                                            
Trần Văn Hiếu   12A2 12A1 12BT 12BT   12A1 12A6   12A4               12A8 10A1 12A2 10A10 12A4 12A8 12A6            
Nguyễn Thị Bích Liễu   12A9 12A9   10A9 10A2 10A2   12A2 12A2                     12A2 12A2 12A9 12A9   10A2 10A9 10A9    
Trần Thi Kim Nga   12A8 12A8 12A1 12A1                     12A1 12A1   11A2 11A2 12A8 12A8 11A2 11A2            
Nguyễn Thi Trúc   11A9 11A9               11A1 11A1 12A3 12A3   11A1 11A1   11A9 11A9 12A3 12A3                
Nguyễn Thi Thân Tinh           11A3 11A3       10A4 10A4 11A5 11A5   11A7 11A7   11A3 11A3 11A5 11A5         11A7 11A7 10A4  
Lâm Văn Long   12BT 12BT 10A1 10A1 10A10 10A10   12A6 12A6           12BT   12BT 10A10   12A6 12A6 12A5 12A5   10A1 12A5 12A5    
Nguyễn Thi Xuân Nương     10A6 10A6   12A7 12A7 12A4 12A4             12A4 12A4 10A5 10A6   12A7 12A7 10A5 10A5            
Trinh Thi Nhạn   11A4 11A6 11A6 11A4 11A4 11A4 11A6 11A6     10A8 11A8 11A8                       11A8 11A8 10A8 10A8  
Co Vi     10A3 10A7 10A7                               10A7   10A3 10A3            
Huỳnh Tấn Châu                     12A7 12A7   12A9 12A9                              
Phan Thi Thanh Nhị   11A1   12A3 11A6   11A9 11A3 11A2   11A5 12A3 12A5 11A4     11A8   11A7 12A5                    
Đào Thi Tuyêt Nhung   10A6 10BT2 10A4 10A5 10A7 10BT1 10A3 10A8                         10A9   10A2            
Nguyễn Thi Thu Hiền   10A3   12A8 10A6           10A10 10A2 10A9 10A1 12A2   10A4 10A7   12A4           10A5 10A8 12A6    
Bùi Thị Hừng   11A5 11A4   12A3 11A8   12A9 11A9 11A2           11A3   11A7 12A7 11A6           12A5 11A1 12A1    
Nguyễn Thị Hóa     10A1 10A10 10A10           11A6 11A3 11A9 10A10             10A1 11A6 11A6 10A1   11A9 11A3 11A3    
Võ Đức ảnh   12A4   10A9 12A7           12A1 12A1 12A7 12A4 12A4           10A2 10A2 10A9 10A9   12A1 10A2 12A7    
Nguyễn Văn Trung   10A7 10A7     11A1 11A1 12A3 10A7             12A5 12A5 11A8 12A3 11A8 12A5 12A5 12A3 12A3            
Trần Khoa Toàn           10A4 10A4 11A7 11A8   11A2 11A2 12A2 12A2   11A5 11A5 11A9 12A6   10A4 11A2 11A4 11A5   12A6 12A6 12A2 11A1  
Mai Ngọc Huyền           10A8 10A8 12A2 10A3 12A7 12A9   12A9 12A8 12A8   12A9 12A1     12A4 10A8 12A6 12A8   12A9 12A8 10A3 10A3  
Cao Văn Tỉnh               10A5 10A5   10A6 11A7 10A6 11A7             11A4 10A5 10A6 11A4            
Lê Thi Hồng Nhân           12A1   12A1 12A5 12A5 10A3 10A5 10A4 10A8   10A7 10A7 12A7 10A3 12A7   10A1 10A1 10A4   10A8   10A5    
Nguyễn Thi Thúy Minh   11A7   11A7 11A3 11A9 12A9 11A9 12A3   11A4 11A4 11A3 11A3   12A6 12A3 11A6 11A6 12A6 11A6 11A4 11A9 11A8   11A7 12A9 11A8 11A8  
Nguyễn Trương             11A2 11A2                 11A2                          
Vu Thi Thúy Hằng                                                            
Nguyễn Duy Thư   10A10 10A10 12A2 12A2 12A4 12A4 10A6   12A8 12A8 10A6 10A2 10A2   10A9 10A9 11A1 11A5 11A5           11A1 11A5 11A1    
Thái Văn Quân     12A4 12A7                       10A5 10A1 12A3 12A8 12A3           12A8 12A7 12A4 10A6  
Đặng Thi Phước     11A1 11A4 12A5           12A6 12A9 11A4   12A5 12A2 12A6 12A9 12A1 12A1   11A1 12A2              
Phùng Đình Hùng               10A10     10A8 10A7 10BT1 10A9   10A8 10BT2 10A1 12BT 12BT 10A9 10A7 10A2 10A10   10A6 10A3 10A4 10A5  
Trinh Thi Ngọc Thùy           11A2 11A6 11A8 11A7   10A2 10A3 11A6 10A4   11A8 11A9 11A2     11A3 11A3 11A5 11A7       11A9 11A5  
Nguyễn T Kim Danh       10BT2                       10BT2 12BT 10BT1 10BT1                      
Thay Danh   10BT2 10BT1 10BT1 10BT2           12BT   12BT                                  
Trinh                               10BT1 10BT1 10BT2 10BT2             12BT 12BT      
Tài                     10BT1 10BT1 10BT2 10BT2                       10BT2 10BT2 10BT1 10BT1  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net