Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12BT1 12BT2 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10
T.2 1                                                                
2   Hóa - Minh     Anh - Hương Toán - Thủy   Toán - V.Hoàng Hóa - Hằng Văn - Nga       Toán - Cảnh   Lý - Toàn Toán - Hồng   Anh - Hoài Anh - Nguyệt A Văn - Liễu Địa - Quynh Lý - Trung   Văn - Long Toán - Nguyệt Văn - Tính Anh - Vân Văn - Trúc Anh - Tra Văn - Nhạn Toán - N.Hoàng
3   Hóa - Minh     Anh - Hương Toán - Thủy   Toán - V.Hoàng Hóa - Hằng Văn - Nga       Toán - Cảnh   Lý - Toàn Toán - Hồng   Văn - Nhạn Văn - Liễu Địa - Quynh Văn - Tính Lý - Trung   Văn - Long Toán - Nguyệt Anh - Hoài Anh - Vân Văn - Trúc Anh - Tra Anh - Phường Toán - N.Hoàng
4   Văn - C.Nương     Văn - Liễu Hóa - Hằng   Anh - Phường Anh - Nguyệt A Lý - Ảnh       Văn - Nhạn   Toán - Cảnh Hóa - Minh   Lý - Toàn Toán - Hồng Anh - Tra Toán - V.Hoàng Toán - Liêm   Toán - Chủng Hóa - Thư Anh - Hoài Anh - Vân Toán - N.Hoàng Toán - Thủy Toán - Nguyệt Anh - Hương
5   Văn - C.Nương     Văn - Liễu Hóa - Hằng   Anh - Phường Anh - Nguyệt A Lý - Ảnh       Văn - Nhạn   Toán - Cảnh Hóa - Minh   Lý - Toàn Toán - Hồng Anh - Tra Toán - V.Hoàng Toán - Liêm   Toán - Chủng Hóa - Thư Anh - Hoài Văn - Tính Toán - N.Hoàng Toán - Thủy Toán - Nguyệt Văn - Long
T.3 1                                                                
2 Hóa - Nhân Toán - Thủy Hóa - Hằng   Toán - Nguyệt Anh - Hương Văn - Trúc Toán - V.Hoàng Lý - Trung       Lý - Ảnh   Toán - N.Hoàng     Toán - Cảnh Văn - Nhạn Anh - Nguyệt A   Anh - Vân Văn - Long Toán - Hồng     Lý - Huyền Văn - Tính        
3 Hóa - Nhân Toán - Thủy Hóa - Hằng   Toán - Nguyệt Anh - Hương Văn - Trúc Toán - V.Hoàng Lý - Trung       Lý - Ảnh   Toán - N.Hoàng     Toán - Cảnh Văn - Nhạn Anh - Nguyệt A   Anh - Vân Văn - Long Toán - Hồng     Lý - Huyền Văn - Tính        
4 Toán - V.Hoàng Anh - Nguyệt A Văn - Trúc   Hóa - Nhân Lý - Ảnh Toán - Nguyệt Văn - Long Toán - Chủng       Toán - N.Hoàng   Văn - Tính     Anh - Trang Toán - Cảnh Sinh - Thùy   Anh - Vân Anh - Hương Hóa - Hằng     Toán - Hồng Toán - Thủy        
5 Toán - V.Hoàng Anh - Nguyệt A Văn - Trúc   Hóa - Nhân Lý - Ảnh Toán - Nguyệt Văn - Long Toán - Chủng       Toán - N.Hoàng   Văn - Tính     Anh - Trang Toán - Cảnh Địa - Cường   Sinh - Thùy Anh - Hương Hóa - Hằng     Toán - Hồng Toán - Thủy        
T.4 1                                                                
2 Lý - Tỉnh   Toán - Chủng Toán - Trưởng     Hóa - Minh     Hóa - Thư Toán - V.Hoàng Sử - Hiếu Anh - Trang   Lý - Hóa Anh - Hoài Văn - C.Nương Toán - Cảnh     Văn - Liễu     Toán - Hồng Anh - Phường Toán - Nguyệt   Toán - Thủy Toán - N.Hoàng Văn - Nga Lý - Trung Anh - Hương
3 Lý - Tỉnh   Toán - Chủng Toán - Trưởng     Hóa - Minh     Hóa - Thư Toán - V.Hoàng Địa - Quynh Anh - Trang   Lý - Hóa Anh - Hoài Văn - C.Nương Toán - Cảnh     Văn - Liễu     Toán - Hồng Anh - Phường Toán - Nguyệt   Toán - Thủy Toán - N.Hoàng Văn - Nga Lý - Trung Anh - Hương
4 Văn - Nga   Anh - Phường Văn - Long     Anh - Hương     Toán - Trưởng Sử - Hiếu Toán - V.Hoàng Văn - Liễu   Hóa - Thư Toán - Cảnh Lý - Toàn Anh - Trang     Toán - Hồng     Lý - Tỉnh Toán - Chủng Lý - Hóa   Lý - Huyền Anh - Hoài Toán - Thủy Toán - Nguyệt Toán - N.Hoàng
5 Văn - Nga   Anh - Phường Văn - Long     Anh - Hương     Toán - Trưởng Địa - Quynh Toán - V.Hoàng Văn - Liễu   Hóa - Thư Toán - Cảnh Lý - Toàn Văn - C.Nương     Toán - Hồng     Lý - Tỉnh Toán - Chủng Lý - Hóa   Lý - Huyền Anh - Hoài Toán - Thủy Toán - Nguyệt Toán - N.Hoàng
T.5 1                                                                
2                                                                
3                                                                
4                                                                
5                                                                
T.6 1                                                                
2 Toán - V.Hoàng Toán - Thủy Lý - Toàn Hóa - Thư Lý - Ảnh Văn - Liễu Toán - Nguyệt Lý - Trung Toán - Chủng       Toán - N.Hoàng Hóa - Minh Anh - Nguyệt A Hóa - Nhân Anh - Vân Văn - C.Nương Toán - Cảnh Toán - Hồng   Văn - Tính Toán - Liêm Văn - Nga Lý - Hóa Anh - Tra     Văn - Trúc Lý - Huyền Văn - Nhạn Văn - Long
3 Toán - V.Hoàng Toán - Thủy Lý - Toàn Hóa - Thư Lý - Ảnh Văn - Liễu Toán - Nguyệt Lý - Trung Toán - Chủng       Toán - N.Hoàng Hóa - Minh Anh - Nguyệt A Hóa - Nhân Anh - Vân Văn - C.Nương Toán - Cảnh Toán - Hồng   Văn - Tính Toán - Liêm Văn - Nga Lý - Hóa Anh - Tra     Anh - Hoài Lý - Huyền Văn - Nhạn Văn - Long
4 Anh - Thạch Lý - Trung Toán - Chủng Lý - Ảnh Toán - Nguyệt Toán - Thủy Lý - Toàn Hóa - Minh Văn - C.Nương       Hóa - Nhân Toán - Cảnh Toán - N.Hoàng Văn - Nhạn Toán - Hồng Lý - Hóa Anh - Hoài Văn - Liễu   Toán - V.Hoàng Hóa - Thư Anh - Vân Hóa - Hằng Văn - Trúc     Lý - Huyền Văn - Nga Anh - Phường Địa - Quynh
5 Anh - Thạch Lý - Trung Toán - Chủng Lý - Ảnh Toán - Nguyệt Toán - Thủy Lý - Toàn Hóa - Minh Văn - C.Nương       Hóa - Nhân Toán - Cảnh Toán - N.Hoàng Văn - Nhạn Toán - Hồng Lý - Hóa Anh - Hoài Văn - Liễu   Toán - V.Hoàng Hóa - Thư Anh - Vân Hóa - Hằng Văn - Trúc     Lý - Huyền Anh - Tra Anh - Phường Sinh - Thùy
T.7 1                                                                
2       Toán - Trưởng           Anh - Trang       Lý - Hóa             Sinh - Phước           Toán - Hồng          
3       Toán - Trưởng           Anh - Trang       Lý - Hóa             Anh - Tra           Toán - Hồng          
4       Anh - Trang           Toán - Trưởng       Anh - Tra             Toán - Hồng           Văn - Tính          
5       Anh - Trang           Toán - Trưởng       Anh - Tra             Toán - Hồng           Văn - Tính          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net