SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10BT1 10BT2 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11BT1 11BT2 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9
T.2 1                                                                
2                                           Hoa-Trinh NN-Tra                  
3                                           NN-Tra Hoa-Trinh                  
4                                           DIA-C.Danh Hoa-Trinh                  
5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO   CHAO CO CHAO CO CHAO CO                           Hoa-Trinh DIA-C.Danh CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO          
T.3 1                                                                
2                                           Văn-Tài TOAN-Chủng                  
3                                           Văn-Tài TOAN-Chủng                  
4                                           TOAN-Chủng Văn-Tài                  
5                                           TOAN-Chủng Văn-Tài                  
T.4 1                                                                
2                                             NN-Tra                  
3                                           Sử-Nhị NN-Tra                  
4                                           NN-Tra Sử-Nhị                  
5                                           NN-Tra                    
T.5 1                                                                
2                                           Sinh-Hùng Ly-T.Danh                  
3                                           Sinh-Hùng Ly-T.Danh                  
4                                           Ly-T.Danh Sinh-Hùng                  
5                                           Ly-T.Danh Sinh-Hùng                  
T.6 1                                                                
2                                           TOAN-Chủng Văn-Tài                  
3                                           TOAN-Chủng Văn-Tài                  
4                                           Văn-Tài TOAN-Chủng                  
5                                           Văn-Tài TOAN-Chủng                  
T.7 1                                                                
2                                                                
3                                                                
4                                                                
5                                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net