Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12BT1 12BT2 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10
T.2 1                                                                
2 Văn - Nga Toán - Thủy Tin - Phượng Toán - Trưởng Sinh - Thùy Tin - Bình Toán - Nguyệt Địa - Lâm Toán - Chủng Anh - Trang Văn - Long Sử - Hiếu                                        
3 Văn - Nga Tin - Phượng Sinh - Quân Toán - Trưởng Tin - Bình Văn - Liễu Toán - Nguyệt Sinh - Thùy Toán - Chủng Anh - Trang Văn - Long Sử - Hiếu Lý - Ảnh Hóa - Minh Địa - Cường Hóa - Nhân Anh - Vân Văn - C.Nương Văn - Nhạn Anh - Nguyệt A Sinh - Phước Toán - V.Hoàng Hóa - Thư Sử - Nhung Hóa - Hằng Văn - Trúc Văn - Tính GDCD - Hừng Anh - Hoài Anh - Tra KTCN - Trung Toán - N.Hoàng
4 Tin - Bình Lý - Trung Toán - Chủng Anh - Trang Toán - Nguyệt Văn - Liễu Sử - Nhung Hóa - Minh Văn - C.Nương Toán - Trưởng Sử - Hiếu Địa - Quynh Lý - Ảnh Văn - Nhạn Anh - Nguyệt A GDĐP - Quan Anh - Vân Sử - Nhị GDCD - Hừng Địa - Cường HĐTN&HN - Huỳnh Văn - Tính Sinh - Quân Sinh - Phước Tin - Phượng Văn - Trúc Anh - Hoài Lý - Huyền Địa - Lâm Toán - Thủy Anh - Phường Toán - N.Hoàng
5 Toán - V.Hoàng Sinh - Quân Toán - Chủng Hóa - Thư Toán - Nguyệt Toán - Thủy Tin - Bình Hóa - Minh Văn - C.Nương Toán - Trưởng Sử - Hiếu   Toán - N.Hoàng HĐTN&HN - Huỳnh GDĐP - Phượng Tin - Quan GDCD - Hừng Địa - Cường Sử - Nhị Sinh - Thùy Văn - Liễu Anh - Vân Văn - Long Văn - Nga Anh - Phường Anh - Tra Lý - Huyền Văn - Tính Văn - Trúc Địa - Lâm Văn - Nhạn Địa - Quynh
T.3 1 Lý - Tỉnh Hóa - Minh Sử - Châu Văn - Long Văn - Liễu TD - Tín Anh - Hương Anh - Phường Tin - Phượng Sử - Hiếu Địa - Quynh Toán - V.Hoàng TD - Tân QP - Phong Hóa - Thư Lý - Toàn Văn - C.Nương Anh - Trang Anh - Hoài GDCD - Hừng KTCN - Hùng Sinh - Thùy Lý - Trung Toán - Hồng Toán - Chủng Lý - Hóa Địa - Lâm Toán - Thủy Lý - Huyền Văn - Nga Toán - Nguyệt TD - Đạt
2 Lý - Tỉnh Hóa - Minh Lý - Toàn Văn - Long Toán - Nguyệt Sử - Hiếu Anh - Hương Anh - Phường TD - Tín Sinh - Phước Sinh - Hùng Toán - V.Hoàng HĐTN&HN - Huỳnh Toán - Cảnh Hóa - Thư GDCD - Nhị Văn - C.Nương QP - Phong Anh - Hoài TD - Tân Địa - Quynh Sinh - Thùy TD - Đạt GDĐP - Trang Toán - Chủng GDCD - Hừng Toán - Hồng Toán - Thủy Lý - Huyền Văn - Nga Lý - Trung HĐTN&HN - Quân
3 Anh - Thạch Sử - Châu Lý - Toàn TD - Tín Văn - Liễu Sinh - Thùy Toán - Nguyệt Văn - Long QP - Hiếu Tin - Phượng Toán - V.Hoàng Văn - C.Nương Sinh - Phước Địa - Quynh Lý - Hóa Anh - Hoài TD - Tân Toán - Cảnh GDĐP - Minh KTCN - Hùng GDĐP - Thư GDCD - Nhị Toán - Liêm Toán - Hồng Địa - Lâm TD - Nương HĐTN&HN - Quân GDCD - Hừng TD - Đạt Lý - Huyền Lý - Trung QP - Phong
4 Anh - Thạch Văn - C.Nương Anh - Phường Sử - Châu Anh - Hương Văn - Liễu Hóa - Minh Văn - Long Toán - Chủng Văn - Nga Toán - V.Hoàng Sinh - Hùng Sinh - Phước TD - Tân Lý - Hóa Anh - Hoài Lý - Toàn Anh - Trang Toán - Cảnh HĐTN&HN - Huỳnh Toán - Hồng TD - Tín Toán - Liêm Lý - Tỉnh HĐTN&HN - Quân Toán - Nguyệt GDCD - Hừng Địa - Quynh KTCN - Huyền TD - Nương Địa - Lâm Sinh - Thùy
5 Sử - Châu Văn - C.Nương Anh - Phường Anh - Trang Anh - Hương Văn - Liễu Hóa - Minh Toán - V.Hoàng Sinh - Phước Văn - Nga       Toán - Cảnh HĐTN&HN - Huỳnh Lý - Toàn GDCD - Hừng GDCD - Nhị     Toán - Hồng Sử - Hiếu Lý - Trung Lý - Tỉnh Văn - Long Toán - Nguyệt Lý - Huyền Địa - Quynh HĐTN&HN - Quân QP - Phong Địa - Lâm Sinh - Thùy
T.4 1 Toán - V.Hoàng Anh - Nguyệt A Hóa - Hằng Lý - Ảnh KTCN - Hóa GDCD - Hừng KTCN - Toàn TD - Tín Sử - Nhung Sử - Hiếu     Văn - Liễu Văn - Nhạn Sử - Nhị Toán - Cảnh Tin - Quan Địa - Cường HĐTN&HN - Huỳnh Toán - Hồng KTCN - Hùng Anh - Vân Anh - Hương TD - Nương Địa - Lâm Tin - Phượng Tin - Bình Văn - Tính Văn - Trúc GDCD - Châu QP - Phong Địa - Quynh
2 TD - Nương Anh - Nguyệt A Văn - Trúc Lý - Ảnh Địa - Lâm KTCN - Toàn Địa - Cường Toán - V.Hoàng TD - Tín Sử - Hiếu     Văn - Liễu Văn - Nhạn Toán - N.Hoàng Hóa - Nhân Sử - Nhị HĐTN&HN - Huỳnh TD - Tân Toán - Hồng Sinh - Phước Anh - Vân Anh - Hương Tin - Phượng Hóa - Hằng Lý - Hóa Tin - Bình Văn - Tính QP - Phong Anh - Tra GDĐP - Hùng GDCD - Châu
3 Hóa - Nhân KTCN - Hóa Văn - Trúc Sinh - Phước Lý - Ảnh Sử - Hiếu TD - Tín GDCD - Hừng Sử - Nhung TD - Nương     QP - Phong Sử - Nhị Tin - Quan Toán - Cảnh Toán - Hồng GDĐP - Bình Lý - Toàn Địa - Cường TD - Tân KTCN - Hùng Sinh - Quân Anh - Vân Hóa - Hằng Tin - Phượng Văn - Tính KTCN - Huyền GDCD - Châu Địa - Lâm Văn - Nhạn Địa - Quynh
4 Hóa - Nhân TD - Tín Sử - Châu Địa - Lâm Lý - Ảnh Sử - Hiếu Văn - Trúc Toán - V.Hoàng Anh - Nguyệt A KTCN - Toàn     Tin - Huỳnh Tin - Quan Toán - N.Hoàng Văn - Nhạn TD - Tân Sử - Nhị GDCD - Hừng GDĐP - Bình Anh - Tra Địa - Quynh HĐTN&HN - Quân Tin - Phượng QP - Phong Lý - Hóa Toán - Hồng Lý - Huyền GDĐP - Hùng TD - Nương Sử - Nhung Anh - Hương
5 Toán - V.Hoàng Sử - Châu Hóa - Hằng KTCN - Hóa Sử - Hiếu Lý - Ảnh Văn - Trúc Sử - Nhung Anh - Nguyệt A Địa - Lâm     Hóa - Nhân Tin - Quan Văn - Tính Văn - Nhạn Toán - Hồng KTCN - Hùng Lý - Toàn Địa - Cường Địa - Quynh HĐTN&HN - Huỳnh QP - Phong   Sử - Nhị   GDCD - Hừng Lý - Huyền Toán - N.Hoàng Anh - Tra   Anh - Hương
T.5 1 Sinh - Phước Toán - Thủy GDCD - Hừng Toán - Trưởng Sinh - Thùy Anh - Hương Toán - Nguyệt TD - Tín Toán - Chủng QP - Hiếu Văn - Long Văn - C.Nương Anh - Trang Anh - Tra Anh - Nguyệt A Lý - Toàn Tin - Quan TD - Tân Địa - Quynh Văn - Liễu Sử - Nhị Văn - Tính Hóa - Thư Văn - Nga Lý - Hóa Văn - Trúc GDĐP - Hùng Anh - Vân Anh - Hoài KTCN - Huyền Anh - Phường TD - Đạt
2 Địa - Lâm Toán - Thủy Toán - Chủng GDCD - Hừng QP - Hiếu Anh - Hương Toán - Nguyệt Sinh - Thùy Lý - Trung Toán - Trưởng Hóa - Minh Văn - C.Nương Toán - N.Hoàng Toán - Cảnh Anh - Nguyệt A TD - Tân Lý - Toàn KTCN - Hùng Địa - Quynh Văn - Liễu Sinh - Phước Văn - Tính Hóa - Thư Văn - Nga Lý - Hóa Anh - Tra QP - Phong Sử - Nhị Anh - Hoài Lý - Huyền Văn - Nhạn Văn - Long
3 Anh - Thạch Lý - Trung QP - Phong TD - Tín Toán - Nguyệt QP - Hiếu Anh - Hương Anh - Phường Sinh - Phước Anh - Trang Hóa - Minh Địa - Quynh Tin - Huỳnh Toán - Cảnh TD - Tân Tin - Quan Lý - Toàn Lý - Hóa KTCN - Hùng Sử - Nhị GDCD - Hừng Toán - V.Hoàng Toán - Liêm Lý - Tỉnh TD - Đạt Anh - Tra Lý - Huyền Anh - Vân Văn - Trúc Văn - Nga Văn - Nhạn Văn - Long
4 Anh - Thạch Văn - C.Nương TD - Tín QP - Hiếu Toán - Nguyệt Toán - Thủy Sinh - Thùy Anh - Phường Toán - Chủng GDCD - Hừng Địa - Quynh Hóa - Minh Anh - Trang TD - Tân Hóa - Thư HĐTN&HN - Huỳnh GDĐP - Quan Toán - Cảnh Anh - Hoài Anh - Nguyệt A Văn - Liễu Toán - V.Hoàng Toán - Liêm QP - Phong Văn - Long Sử - Nhị TD - Đạt Văn - Tính Văn - Trúc Văn - Nga Địa - Lâm Toán - N.Hoàng
5 KTCN - Hóa Văn - C.Nương Toán - Chủng Hóa - Thư GDCD - Hừng Toán - Thủy Anh - Hương QP - Hiếu Lý - Trung Anh - Trang   Hóa - Minh Toán - N.Hoàng Địa - Quynh Tin - Quan Anh - Hoài HĐTN&HN - Huỳnh Toán - Cảnh Văn - Nhạn Anh - Nguyệt A Văn - Liễu Sinh - Thùy   Sinh - Phước Văn - Long Văn - Trúc Địa - Lâm QP - Phong KTCN - Huyền Sử - Nhị Anh - Phường KTCN - Toàn
T.6 1 TD - Nương TD - Tín Văn - Trúc Anh - Trang Văn - Liễu Sinh - Thùy GDCD - Hừng Văn - Long Hóa - Hằng Văn - Nga Lý - Tỉnh Toán - V.Hoàng Hóa - Nhân Lý - Hóa Văn - Tính Sử - Nhị Hóa - Minh Văn - C.Nương Toán - Cảnh TD - Tân QP - Phong KTCN - Hùng GDĐP - Hương HĐTN&HN - Quân Anh - Phường Toán - Nguyệt Toán - Hồng Địa - Quynh Địa - Lâm Toán - Thủy TD - Đạt GDCD - Châu
2 QP - Phong GDCD - Hừng Văn - Trúc Sử - Châu Văn - Liễu Lý - Ảnh Sử - Nhung Văn - Long Địa - Cường Văn - Nga Lý - Tỉnh Toán - V.Hoàng Hóa - Nhân Lý - Hóa Văn - Tính TD - Tân Hóa - Minh Văn - C.Nương Toán - Cảnh KTCN - Hùng Sử - Nhị TD - Tín TD - Đạt Hóa - Hằng Anh - Phường TD - Nương Toán - Hồng HĐTN&HN - Quân Địa - Lâm Toán - Thủy Toán - Nguyệt Sinh - Thùy
3 Văn - Nga Sinh - Quân Anh - Phường Văn - Long Hóa - Nhân TD - Tín Sử - Nhung Tin - Bình Hóa - Hằng TD - Nương Toán - V.Hoàng Lý - Tỉnh Lý - Ảnh Hóa - Minh Địa - Cường Toán - Cảnh Văn - C.Nương Anh - Trang Sử - Nhị QP - Phong TD - Tân Địa - Quynh Anh - Hương Toán - Hồng Lý - Hóa Toán - Nguyệt Văn - Tính TD - Đạt GDCD - Châu Địa - Lâm GDCD - Hừng GDĐP - Hùng
4 Văn - Nga Địa - Lâm Sinh - Quân Anh - Trang TD - Tín Hóa - Hằng Văn - Trúc Sử - Nhung KTCN - Hóa Lý - Ảnh Toán - V.Hoàng Lý - Tỉnh Văn - Liễu Hóa - Minh TD - Tân Toán - Cảnh Văn - C.Nương Địa - Cường QP - Phong Sử - Nhị GDCD - Hừng Địa - Quynh Tin - Bình TD - Nương GDĐP - Phường GDĐP - Hùng Văn - Tính Toán - Thủy TD - Đạt GDCD - Châu Toán - Nguyệt Anh - Hương
5 Sử - Châu QP - Phong Anh - Phường Văn - Long Hóa - Nhân Hóa - Hằng Văn - Trúc Sử - Nhung GDCD - Hừng Lý - Ảnh     Anh - Trang           KTCN - Hùng Văn - Liễu     Tin - Bình Toán - Hồng                
T.7 1 Sinh - Phước Toán - Thủy KTCN - Toàn Toán - Trưởng Anh - Hương Địa - Quynh Sinh - Thùy Toán - V.Hoàng Anh - Nguyệt A Hóa - Thư     Sử - Hiếu GDĐP - Phượng Lý - Hóa Văn - Nhạn QP - Phong Văn - C.Nương TD - Tân Toán - Hồng Anh - Tra GDCD - Nhị Sử - Nhung Hóa - Hằng Toán - Chủng GDCD - Hừng TD - Đạt Anh - Vân Toán - N.Hoàng KTCN - Huyền Lý - Trung Văn - Long
2 GDCD - Hừng Toán - Thủy TD - Tín Toán - Trưởng Sử - Hiếu Anh - Hương Lý - Toàn Toán - V.Hoàng Anh - Nguyệt A Sinh - Phước     TD - Tân Anh - Tra QP - Phong Văn - Nhạn Anh - Vân GDCD - Nhị Địa - Quynh Sinh - Thùy Toán - Hồng GDĐP - Hùng Lý - Trung Hóa - Hằng Toán - Chủng Hóa - Thư Sử - Nhung KTCN - Huyền Toán - N.Hoàng HĐTN&HN - Quân TD - Đạt Văn - Long
3 Toán - V.Hoàng Anh - Nguyệt A Toán - Chủng Sinh - Phước TD - Tín Anh - Hương Lý - Toàn Lý - Trung Văn - C.Nương Hóa - Thư     GDĐP - Hằng Anh - Tra Toán - N.Hoàng GDCD - Nhị Toán - Hồng Lý - Hóa Văn - Nhạn Sinh - Thùy Địa - Quynh QP - Phong Văn - Long Anh - Vân Tin - Phượng HĐTN&HN - Quân Anh - Hoài TD - Đạt Lý - Huyền GDĐP - Hùng GDCD - Hừng Sử - Nhung
4 Toán - V.Hoàng Anh - Nguyệt A Địa - Quynh Tin - Phượng Anh - Hương Toán - Thủy TD - Tín Lý - Trung Văn - C.Nương Toán - Trưởng     Sinh - Phước Lý - Hóa Toán - N.Hoàng QP - Phong Toán - Hồng TD - Tân Văn - Nhạn GDCD - Hừng Anh - Tra Sử - Hiếu Văn - Long Anh - Vân TD - Đạt Hóa - Thư Anh - Hoài GDĐP - Hùng Sử - Nhung Lý - Huyền HĐTN&HN - Quân KTCN - Toàn
5           Toán - Thủy QP - Hiếu KTCN - Toàn Sử - Nhung Toán - Trưởng                               QP - Phong         KTCN - Trung  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net