SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12BT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11BT1 11BT2 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10BT1 10BT2
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO     CHAO CO CHAO CO CHAO CO   CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO     CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO   CHAO CO CHAO CO CHAO CO        
2 Tin-Bình Sử-Hiếu TOAN-Trưởng Ly-ảnh TOAN-Chủng DIA-Quynh NN-Phường Văn-Nga Văn-Liễu Văn-Long Sử-Nhị DIA-Lâm TOAN-Nguyệt T Văn-Nhạn CD-Hừng Tin-Quan Hoa-Minh NN-Trang Văn-Trúc     NN-Hoài NN-Vân CD-Hiền NN-Tra TOAN-Thủy Sử-Nhung Ly-Trung TOAN-Hoàng NN-Nguyệt A Hoa-Thư TOAN-Hồng Ly-T.Danh
3 Sử-Hiếu DIA-Lâm TOAN-Trưởng Sinh-Quân TOAN-Chủng Tin-Bình NN-Phường Văn-Nga Văn-Liễu Văn-Long Sinh-Phước TOAN-Hoàng TOAN-Nguyệt T CD-Hừng Tin-Phượng Văn-Nhạn NN-Hoài NN-Trang Văn-Trúc     Ly-Hóa TOAN-Hồng Văn-Vi NN-Tra TOAN-Thủy Văn-Nương Ly-Trung NN-Vân NN-Nguyệt A Hoa-Thư Ly-T.Danh Sử-Nhung
4 Văn-Nga Hoa-Thư Sử-Nhị TOAN-V.Hoàng Tin-Bình TOAN-Trưởng Sinh-Quân CD-Hiền TOAN-Thủy Sử-Hiếu DIA-Lâm TOAN-Hoàng Tin-Phượng Sinh-Phước NN-Trang Văn-Nhạn Hoa-Minh TOAN-Nguyệt T TOAN-Chủng     Văn-Long TOAN-Hồng NN-Tra Sử-Nhung DIA-Quynh Văn-Nương Văn-Vi NN-Vân Ly-ảnh Ly-Hóa Ly-T.Danh DIA-C.Danh
5 Văn-Nga Hoa-Thư CD-Hừng TOAN-V.Hoàng Sinh-Phước TOAN-Trưởng Ly-ảnh Tin-Bình TOAN-Thủy Sử-Hiếu Tin-Phượng NN-Phường Hoa-Minh Văn-Nhạn NN-Trang Sử-Nhị DIA-Lâm TOAN-Nguyệt T TOAN-Chủng     Văn-Long NN-Vân NN-Tra DIA-Quynh Sử-Nhung CD-Hiền Văn-Vi TOAN-Hoàng Văn-Liễu Ly-Hóa TOAN-Hồng Ly-T.Danh
T.3 1 Hoa-Nhân NN-Hương NN-Vân Hoa-Thư NN-Phường NN-Trang Văn-Nương TOAN-V.Hoàng Tin-Bình   Ly-Trung Sinh-Thùy Văn-Tinh Văn-Nhạn TOAN-Cảnh DIA-Lâm TOAN-Hoàng CD-Hừng Hoa-Minh     DIA-Quynh Văn-Liễu Tin-Huỳnh Ly-Toàn NN-Hoài TOAN-Hồng Sử-Nhung Ly-Huyền TOAN-Liêm Văn-Long NN-Tra  
2 Sử-Hiếu NN-Hương NN-Vân Hoa-Thư NN-Phường NN-Trang Văn-Nương TOAN-V.Hoàng Hoa-Minh   Ly-Trung Hoa-T.Trương Văn-Tinh Văn-Nhạn TOAN-Cảnh Sinh-Thùy TOAN-Hoàng DIA-Lâm Sử-Nhị     Tin-Huỳnh Văn-Liễu DIA-Quynh Ly-Toàn NN-Hoài Tin-Phượng TOAN-Hồng Ly-Huyền TOAN-Liêm Văn-Long Sử-Nhung  
3 Hoa-Nhân KTCN-Huyền Ly-Trung Văn-Nương DIA-Lâm Sử-Hiếu Tin-Bình NN-Vân CD-Hừng   TOAN-Cảnh Hoa-T.Trương Sử-Nhị TOAN-Hoàng NN-Trang Văn-Nhạn KTCN-Toàn Sinh-Thùy Hoa-Minh     NN-Hoài DIA-Quynh Sử-Nhung TOAN-Liêm Ly-Tỉnh L Hoa-Thư TOAN-Hồng Tin-Phượng Tin-Huỳnh Sinh-Hùng NN-Tra  
4 TOAN-V.Hoàng Văn-Liễu Hoa-Minh Văn-Nương Hoa-Nhân Văn-Long Tin-Bình NN-Vân NN-Hương   TOAN-Cảnh Sử-Nhị DIA-Lâm TOAN-Hoàng NN-Trang Văn-Nhạn Sinh-Thùy KTCN-Toàn CD-Hừng     NN-Hoài Tin-Phượng Ly-Huyền TOAN-Liêm Ly-Tỉnh L TOAN-Hồng Ly-Trung Sử-Nhung DIA-Quynh Tin-Huỳnh NN-Tra  
5 TOAN-V.Hoàng Văn-Liễu DIA-Lâm Sử-Hiếu Hoa-Nhân Văn-Long KTCN-Huyền Hoa-Thư NN-Hương     CD-Hừng                                          
T.4 1 Ly-ảnh NN-Hương NN-Vân NN-Trang TOAN-Chủng Sinh-Phước Sử-Châu Hoa-Thư Ly-Huyền Ly-T.Danh Văn-Trúc Ly-Toàn Tin-Phượng Hoa-Minh Sử-Nhị KTCN-Hóa NN-Hoài TOAN-Nguyệt T NN-Phường     TOAN-Trưởng Sinh-Thùy Hoa-Nhân Văn-Tinh TOAN-Thủy Ly-Tỉnh L DIA-Quynh KTCN-Hùng NN-Nguyệt A CD-Hiền Văn-Tài TOAN-Hồng
2 Ly-ảnh Tin-Bình Sử-Nhị NN-Trang TOAN-Chủng TOAN-Trưởng Sử-Châu NN-Vân Sinh-Phước TOAN-Thủy Văn-Trúc Ly-Toàn KTCN-Hóa Hoa-Minh Tin-Phượng NN-Hương Ly-Tỉnh L TOAN-Nguyệt T NN-Phường     NN-Hoài CD-Hiền Sinh-Thùy Văn-Tinh Hoa-Nhân Hoa-Thư KTCN-Hùng Văn-Nhạn NN-Nguyệt A DIA-Quynh Văn-Tài TOAN-Hồng
3 NN-Thạch Ly-Toàn Văn-Trúc Tin-Bình Sử-Nhị NN-Trang Ly-ảnh NN-Vân Ly-Huyền Ly-T.Danh NN-Nguyệt A NN-Phường Hoa-Minh Sinh-Phước Văn-Tinh Sinh-Thùy Tin-Phượng Văn-Nhạn Ly-Hóa     TOAN-Trưởng Hoa-Thư TOAN-Nguyệt T Hoa-Nhân TOAN-Thủy Ly-Tỉnh L TOAN-Hồng DIA-Quynh CD-Hiền NN-Hoài Sinh-Hùng Văn-Tài
4 NN-Thạch Ly-Toàn Văn-Trúc Ly-ảnh Tin-Bình TOAN-Trưởng TOAN-Chủng Ly-Huyền Sử-Châu TOAN-Thủy NN-Nguyệt A NN-Phường Hoa-Minh Sử-Nhị Văn-Tinh NN-Hương Ly-Tỉnh L Văn-Nhạn Tin-Phượng     CD-Hiền Hoa-Thư TOAN-Nguyệt T Sinh-Thùy NN-Hoài DIA-Quynh TOAN-Hồng Hoa-Nhân KTCN-Hùng Ly-Hóa   Văn-Tài
5 DIA-Quynh CD-Hiền NN-Vân Ly-ảnh Sinh-Phước NN-Trang TOAN-Chủng Ly-Huyền Sử-Châu                                                
T.5 1 Văn-Nga Sinh-Phước Tin-Bình Văn-Nương Ly-Trung Hoa-Minh NN-Phường TOAN-V.Hoàng TOAN-Thủy Văn-Long Văn-Trúc Tin-Quan CD-Hừng NN-Hương Ly-Toàn TOAN-Cảnh Văn-Tinh Sinh-Thùy DIA-Lâm     Tin-Huỳnh Tin-Phượng NN-Tra DIA-Quynh Sinh-Quân TOAN-Hồng Hoa-Nhân Sinh-Hùng Hoa-Thư TOAN-Liêm Hoa-Trinh DIA-C.Danh
2 Văn-Nga Tin-Bình Hoa-Minh Văn-Nương Ly-Trung Sinh-Phước NN-Phường TOAN-V.Hoàng KTCN-Huyền DIA-C.Danh Văn-Trúc Hoa-T.Trương NN-Nguyệt A Tin-Quan Ly-Toàn TOAN-Cảnh Văn-Tinh Sử-Nhị Sinh-Thùy     Sinh-Quân DIA-Quynh NN-Tra CD-Hiền Tin-Huỳnh TOAN-Hồng Hoa-Nhân Tin-Phượng Hoa-Thư TOAN-Liêm Hoa-Trinh Sinh-Hùng
3 KTCN-Huyền TOAN-Thủy Sinh-Quân TOAN-V.Hoàng NN-Phường Tin-Bình Hoa-Nhân Sử-Hiếu Sinh-Phước Văn-Long Hoa-Thư Sinh-Thùy NN-Nguyệt A NN-Hương DIA-Lâm Hoa-Minh CD-Hừng Ly-Trung KTCN-Toàn     KTCN-Hùng TOAN-Hồng DIA-Quynh NN-Tra Văn-Nương Tin-Phượng CD-Hiền NN-Vân TOAN-Liêm Tin-Huỳnh DIA-C.Danh Hoa-Trinh
4 Sinh-Phước TOAN-Thủy Ly-Trung TOAN-V.Hoàng NN-Phường Ly-Toàn CD-Hừng Sinh-Quân Tin-Bình Sinh-Hùng TOAN-Cảnh Văn-Nga Văn-Tinh DIA-Lâm Hoa-Thư Hoa-Minh Sử-Nhị Tin-Quan Văn-Trúc     Sử-Hiếu TOAN-Hồng Hoa-Nhân NN-Tra DIA-Quynh Văn-Nương Tin-Huỳnh NN-Vân TOAN-Liêm Văn-Long DIA-C.Danh Hoa-Trinh
5 Sinh-Phước Sử-Hiếu Sinh-Quân CD-Hiền Sử-Nhị Hoa-Minh Hoa-Nhân Tin-Bình TOAN-Thủy Sinh-Hùng TOAN-Cảnh Văn-Nga Văn-Tinh Tin-Quan Hoa-Thư CD-Hừng Tin-Phượng Ly-Trung Văn-Trúc       NN-Vân                   NN-Tra
T.6 1 TOAN-V.Hoàng Văn-Liễu Văn-Trúc KTCN-Huyền KTCN-Trung Văn-Long Văn-Nương Văn-Nga NN-Hương   Tin-Phượng Tin-Quan Sinh-Thùy Ly-Tỉnh L Văn-Tinh Hoa-Minh TOAN-Hoàng NN-Trang TOAN-Chủng     Ly-Hóa Ly-ảnh TOAN-Nguyệt T Ly-Toàn NN-Hoài NN-Nguyệt A Văn-Vi DIA-Quynh Sinh-Hùng Sử-Hiếu   NN-Tra
2 TOAN-V.Hoàng Văn-Liễu Văn-Trúc Sử-Hiếu Ly-Trung Văn-Long Văn-Nương Văn-Nga NN-Hương   Sinh-Phước KTCN-Toàn Sinh-Thùy Hoa-Minh Văn-Tinh Ly-Hóa TOAN-Hoàng NN-Trang TOAN-Chủng     Hoa-Nhân Ly-ảnh TOAN-Nguyệt T Tin-Phượng Ly-Tỉnh L NN-Nguyệt A Sinh-Hùng Ly-Huyền Sử-Nhung NN-Hoài   NN-Tra
3 NN-Thạch Sinh-Phước Ly-Trung NN-Trang Văn-Long KTCN-Huyền TOAN-Chủng Sử-Hiếu Văn-Liễu   NN-Nguyệt A Văn-Nga TOAN-Nguyệt T KTCN-Toàn Sinh-Thùy Ly-Hóa NN-Hoài Tin-Quan Hoa-Minh     Hoa-Nhân KTCN-Hùng Văn-Vi Tin-Phượng Văn-Nương Ly-Tỉnh L NN-Tra TOAN-Hoàng Ly-ảnh DIA-Quynh    
4 NN-Thạch NN-Hương KTCN-Trung NN-Trang Văn-Long Sử-Hiếu TOAN-Chủng KTCN-Huyền Văn-Liễu   NN-Nguyệt A Văn-Nga TOAN-Nguyệt T Ly-Tỉnh L KTCN-Toàn Tin-Quan Sinh-Thùy Hoa-Minh Tin-Phượng     Ly-Hóa Sử-Nhung Văn-Vi Hoa-Nhân Văn-Nương DIA-Quynh NN-Tra TOAN-Hoàng Ly-ảnh KTCN-Hùng    
5   NN-Hương                                                              
T.7 1 Ly-ảnh TOAN-Thủy TOAN-Trưởng Tin-Bình CD-Hừng Ly-Toàn DIA-Cường Sinh-Quân Ly-Huyền Hoa-Trinh Hoa-Thư NN-Phường NN-Nguyệt A TOAN-Hoàng TOAN-Cảnh NN-Hương Hoa-Minh Văn-Nhạn Ly-Hóa     Văn-Long Văn-Liễu Tin-Huỳnh TOAN-Liêm CD-Hiền KTCN-Hùng NN-Tra Hoa-Nhân DIA-Quynh NN-Hoài TOAN-Hồng Văn-Tài
2 Tin-Bình TOAN-Thủy TOAN-Trưởng DIA-Cường Văn-Long Ly-Toàn Sinh-Quân Ly-Huyền Hoa-Minh Hoa-Trinh CD-Hừng TOAN-Hoàng Ly-Hóa NN-Hương Hoa-Thư TOAN-Cảnh Văn-Tinh Văn-Nhạn NN-Phường     DIA-Quynh Ly-ảnh KTCN-Hùng TOAN-Liêm Tin-Huỳnh NN-Nguyệt A NN-Tra CD-Hiền Văn-Liễu NN-Hoài TOAN-Hồng Văn-Tài
3 CD-Hừng Ly-Toàn Tin-Bình Sinh-Quân Văn-Long CD-Hiền Ly-ảnh DIA-Cường DIA-Quynh TOAN-Thủy Hoa-Thư NN-Phường Ly-Hóa TOAN-Hoàng TOAN-Cảnh NN-Hương Văn-Tinh Hoa-Minh Sinh-Thùy     TOAN-Trưởng NN-Vân Ly-Huyền KTCN-Hùng Hoa-Nhân NN-Nguyệt A Tin-Huỳnh Văn-Nhạn Văn-Liễu TOAN-Liêm Văn-Tài TOAN-Hồng
4                   TOAN-Thủy KTCN-Toàn TOAN-Hoàng NN-Nguyệt A NN-Hương Sinh-Thùy TOAN-Cảnh NN-Hoài Hoa-Minh NN-Phường     TOAN-Trưởng NN-Vân Ly-Huyền Văn-Tinh KTCN-Hùng Sinh-Quân DIA-Quynh Văn-Nhạn Tin-Huỳnh TOAN-Liêm Văn-Tài TOAN-Hồng
5                                                                  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net