SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
12A1 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 26
12A2 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(5), 27
12A3 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 26
12A4 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 26
12A5 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 26
12A6 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 26
12A7 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 26
12A8 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 26
12A9 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 26
12BT Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), 17
11A1 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 25
11A2 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(5), 26
11A3 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 25
11A4 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 25
11A5 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 25
11A6 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 25
11A7 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 25
11A8 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 25
11A9 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 25
11BT1 0
11BT2 0
10A1 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 24
10A2 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(5), 25
10A3 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 24
10A4 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 24
10A5 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 24
10A6 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 24
10A7 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 24
10A8 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 24
10A9 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 24
10A10 Toán(4), Vật ly(3), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 24
10BT1 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(2), Ngoai ngu(3), 19
10BT2 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(2), Ngoai ngu(3), 19

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net