Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Trần Minh Cảnh Toán 11A2(4), 11A4(4), 11A6(3), 11A7(3) 14 14
Châu Thanh Liêm Toán 10A1(4) 4 4
Trần Thị Minh Nguyệt Toán 12A5(5), 12A7(5), 10A4(4), 10A9(3) 17 17
Nguyễn Văn Trưởng Toán 12A4(5), 12A10(5) 10 10
Nguyễn Ngọc Hoàng Toán 11A1(3), 11A3(4), 10A7(3), 10A10(3) 13 13
Trần Nguyên Việt Hoàng Toán 12A1(5), 12A8(5), 12BT1(4), 12BT2(4), 11A10(3) 21 21
Huỳnh Sĩ Chủng Toán 12A3(5), 12A9(5), 10A3(4) 14 14
Lê Thị Cẩm Hồng Toán 11A5(4), 11A8(3), 11A9(3), 10A2(4), 10A5(4) 18 18
Võ Thị Thu Thủy Toán 12A2(5), 12A6(5), 10A6(3), 10A8(3) 16 16
Đinh Văn Huỳnh Tin học 11A1(2) 12 12
TN&HN 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1)
Võ Tấn Quan Tin học 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2) 10 10
GDĐP 11A4(1), 11A5(1)
Huỳnh Thị Kim Phượng Tin học 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A9(1), 12A10(1), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) 13 13
GDĐP 11A2(1), 11A3(1)
Nguyễn Phạm Thanh Bình Tin học 12A1(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 10A1(2), 10A5(2) 11 11
GDĐP 11A6(1), 11A8(1)
Võ Đức Ảnh Vật lý 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A10(2), 11A1(3) 11 11
Nguyễn Văn Trung Vật lý 12A2(2), 12A8(2), 12A9(2), 10A1(3), 10A9(3) 14 14
KTCN 10A9(2)
Trần Khoa Toàn Vật lý 12A3(2), 12A7(2), 11A4(3), 11A5(3), 11A7(2) 19 19
KTCN 12A3(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A10(1), 10A10(2)
Nguyễn Thị Hóa Vật lý 11A2(3), 11A3(3), 11A6(2), 10A3(3), 10A4(3) 19 19
KTCN 12A1(1), 12A2(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A9(1)
Cao Văn Tỉnh Vật lý 12A1(2), 12BT1(2), 12BT2(2), 10A2(3) 9 9
Lê Thị Hồng Nhân Hóa học 12A1(2), 12A5(2), 11A1(3), 11A4(2) 9 9
Nguyễn Thị Thúy Minh Hóa học 12A2(2), 12A7(2), 12A8(2), 12BT1(2), 12BT2(2), 11A2(3), 11A5(2) 16 16
GDĐP 11A7(1)
Vũ Thị Thúy Hằng Hóa học 12A3(2), 12A6(2), 12A9(2), 10A2(3), 10A3(3) 13 13
GDĐP 11A1(1)
Nguyễn Duy Thư Hóa học 12A4(2), 12A10(2), 11A3(3), 10A1(3), 10A4(2) 13 13
GDĐP 11A9(1)
Thái Văn Quân Sinh học 12A2(2), 12A3(2), 10A1(2) 16 16
TN&HN 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1)
Đặng Thị Phước Sinh học 12A1(2), 12A4(2), 12A9(2), 12A10(2), 11A1(3), 11A9(3), 10A2(2) 16 16
Trịnh Thị Ngọc Thùy Sinh học 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 11A8(3), 11A10(3), 10A10(3) 17 17
Phùng Đình Hùng Sinh học 12BT1(1), 12BT2(1) 20 20
KTCN 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 11A10(2)
GDĐP 11A10(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1)
Mai Ngọc Huyền Vật lý 10A5(3), 10A6(3), 10A7(3), 10A8(3) 18 18
KTCN 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2)
Nguyễn Thanh Thạch Ngoại ngữ 12A1(4) 4 4
Nguyễn Hữu Phường Ngoại ngữ 12A3(4), 12A8(4), 10A3(3), 10A9(3) 15 15
GDĐP 10A3(1)
Cao Văn Hương Ngoại ngữ 12A5(4), 12A6(4), 12A7(4), 10A1(3), 10A10(3) 19 19
GDĐP 10A1(1)
Nguyễn Thị Hồng Vân Ngoại ngữ 11A5(3), 11A10(3), 10A2(3), 10A6(3) 12 12
Trần Thị Thu Hoài Ngoại ngữ 11A4(3), 11A7(3), 10A5(3), 10A7(3) 12 12
Hồ Thị Thu Trang Ngoại ngữ 12A4(4), 12A10(4), 11A1(3), 11A6(3) 15 15
GDĐP 10A2(1)
Trần Thị Minh Nguyệt Ngoại ngữ 12A2(4), 12A9(4), 11A3(3), 11A8(3) 14 14
Nguyễn Thị Tra Ngoại ngữ 11A2(3), 11A9(3), 10A4(3), 10A8(3) 12 12
Vũ Thế Cường Địa lí 12A7(1), 12A9(1), 11A3(2), 11A6(3), 11A8(3) 10 10
Nguyễn Thanh Lâm Địa lí 12A1(1), 12A2(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A8(1), 12A10(1), 10A3(2), 10A5(2), 10A7(3), 10A8(3), 10A9(3) 19 19
Trương Thị Kim Quynh Địa lí 12A3(1), 12A6(1), 12BT1(2), 12BT2(2), 11A2(2), 11A7(3), 11A9(3), 11A10(3), 10A6(3), 10A10(3) 23 23
Cao Minh Tín Thể dục 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2), 11A10(2) 18 18
Trịnh Quốc Đạt Thể dục 10A1(2), 10A3(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A9(2), 10A10(2) 14 14
Nguyễn Viết Nương Thể dục 12A1(2), 12A10(2), 10A2(2), 10A4(2), 10A8(2) 10 10
Huỳnh Văn Tân Thể dục 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2) 18 18
Trịnh Hoài Phong Quốc phòng 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1) 23 23
Trần Văn Hiếu Lịch sử 12A5(2), 12A6(3), 12A10(3), 12BT1(2), 12BT2(2), 11A1(1), 11A10(2) 22 22
Quốc phòng 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1)
Huỳnh Tấn Châu Lịch sử 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2) 14 14
GDCD 10A7(2), 10A8(2), 10A10(2)
Phan Thị Thanh Nhị Lịch sử 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 10A3(1), 10A4(1), 10A6(1), 10A8(1) 22 22
GDCD 11A4(2), 11A6(2), 11A10(2)
Đào Thị Tuyết Nhung Lịch sử 12A7(3), 12A8(3), 12A9(3), 10A1(1), 10A2(1), 10A5(1), 10A7(1), 10A9(1), 10A10(1) 15 15
Trần Thị Kim Nga Văn học 12A1(4), 12A10(4), 10A2(3), 10A8(4) 15 15
Nguyễn Thị Bích Liễu Văn học 12A5(4), 12A6(4), 11A1(3), 11A8(3), 11A9(3) 17 17
Nguyễn Thị Trúc Văn học 12A3(4), 12A7(4), 10A4(4), 10A7(4) 16 16
Nguyễn Thị Thân Tính Văn học 11A3(3), 11A10(3), 10A5(4), 10A6(4) 14 14
Nguyễn Thị Xuân Nương Văn học 12A2(4), 12A9(4), 12BT2(3), 11A5(4), 11A6(4) 19 19
Trịnh Thị Nhạn Văn học 11A2(3), 11A4(4), 11A7(4), 10A9(4) 15 15
Lâm Văn Long Văn học 12A4(4), 12A8(4), 12BT1(3), 10A1(3), 10A3(3), 10A10(4) 21 21
Nguyễn Thị Thu Hiền 0 0
Bùi Thị Hừng GDCD 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1), 11A5(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A9(2) 26 26
Nguyễn Thị Kim Danh 0 0
Đoàn Đại Danh 0 0
Cô Trinh 0 0
Thầy Tài 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net