SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Trần Minh Cảnh Toán 11A1(4), 11A5(4), 11A6(4), 12
Châu Thanh Liêm Toán 10A4(4), 10A9(4), 10A10(4), 12
Huỳnh Sỹ Chủng Toán 12A5(4), 12A7(4), 11A9(4), 12
Nguyễn Ngọc Hoàng Toán 11A2(4), 11A4(4), 11A7(4), 10A8(4), 16
Nguyễn Văn Trưởng Toán 12A3(4), 12A6(4), 10A1(4), 12
Trần Nguyên Việt Hoàng Toán 12A1(4), 12A4(4), 12A8(4), 12
Trần Thi Minh Nguyệt T Toán 11A3(4), 11A8(4), 10A3(4), 12
Võ Thi Thu Thủy Toán 12A2(4), 12A9(4), 12BT(4), 10A5(4), 16
Lê Thi Cẩm Hồng Toán 10A2(4), 10A6(4), 10A7(4), 10BT1(4), 10BT2(4), 20
Đinh Văn Huỳnh Tin hoc 10A1(2), 10A3(2), 10A5(2), 10A7(2), 10A9(2), 10A10(2), 12
Võ Tấn Quan Tin hoc 11A2(2), 11A4(2), 11A6(2), 11A8(2), 8
Huỳnh Thi Kim Phượng Tin hoc 11A1(2), 11A3(2), 11A5(2), 11A7(2), 11A9(2), 10A2(2), 10A4(2), 10A6(2), 10A8(2), 18
Nguyễn Phạm Thanh Bình Tin hoc 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2), 18
Nguyễn Thanh Thạch Ngoai ngu 12A1(4), 4
Cao Văn Hương Ngoai ngu 12A2(5), 12A9(4), 11A4(4), 11A6(4), 17
Nguyễn Thi Hồng Vân Ngoai ngu 12A3(4), 12A8(4), 10A2(5), 10A8(4), 17
Trần Thi Thu Hoài Ngoai ngu 11A7(4), 10A1(4), 10A5(4), 10A10(4), 16
Nguyễn Hữu Phường Ngoai ngu 12A5(4), 12A7(4), 11A2(5), 11A9(4), 17
Hồ Thị Thu Trang Ngoai ngu 12A4(4), 12A6(4), 11A5(4), 11A8(4), 16
Trần Thi Minh Nguyệt A Ngoai ngu 11A1(4), 11A3(4), 10A6(4), 10A9(4), 16
Nguyễn Thi Tra Ngoai ngu 10A3(4), 10A4(4), 10A7(4), 10BT1(3), 10BT2(3), 18
Vu Thê Cường Dia ly 12A4(1), 12A7(1), 12A8(1), 3
Nguyễn Thanh Lâm Dia ly 12A2(1), 12A3(1), 12A5(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 12
Trương Thi Kim Quynh Dia ly 12A1(1), 12A6(1), 12A9(1), 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2), 23
Trần Văn Hiếu Lich su 12A1(2), 12A2(2), 12A4(2), 12A6(2), 12A8(2), 12BT(2), 10A1(1), 10A10(1), 14
Nguyễn Thị Bích Liễu Van hoc 12A2(4), 12A9(4), 10A2(3), 10A9(3), 14
Trần Thi Kim Nga Van hoc 12A1(4), 12A8(4), 11A2(4), 12
Nguyễn Thi Trúc Van hoc 12A3(4), 11A1(4), 11A9(4), 12
Nguyễn Thi Thân Tinh Van hoc 11A3(4), 11A5(4), 11A7(4), 10A4(3), 15
Lâm Văn Long Van hoc 12A5(4), 12A6(4), 12BT(4), 10A1(3), 10A10(3), 18
Nguyễn Thi Xuân Nương Van hoc 12A4(4), 12A7(4), 10A5(3), 10A6(3), 14
Trinh Thi Nhạn Van hoc 11A4(4), 11A6(4), 11A8(4), 10A8(3), 15
Co Vi Van hoc 10A3(3), 10A7(3), 6
Huỳnh Tấn Châu Lich su 12A7(2), 12A9(2), 4
Phan Thi Thanh Nhị Lich su 12A3(2), 12A5(2), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 13
Đào Thi Tuyêt Nhung Lich su 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10BT1(1), 10BT2(1), 10
Nguyễn Thi Thu Hiền GDCD 12A2(1), 12A4(1), 12A6(1), 12A8(1), 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 14
Bùi Thị Hừng GDCD 12A1(1), 12A3(1), 12A5(1), 12A7(1), 12A9(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 14
Nguyễn Thị Hóa Vật ly 11A3(2), 11A6(2), 11A9(2), 10A1(3), 10A10(3), 12
Nguyễn Thị Hóa KTCN 11A3(1), 11A6(1), 2
Võ Đức ảnh Vật ly 12A1(3), 12A4(3), 12A7(3), 10A2(3), 10A9(3), 15
Nguyễn Văn Trung Vật ly 12A3(3), 12A5(3), 11A1(2), 11A8(2), 10A7(3), 13
Nguyễn Văn Trung KTCN 12A3(1), 12A5(1), 2
Trần Khoa Toàn Vật ly 12A2(3), 12A6(3), 11A2(2), 11A5(2), 10A4(3), 13
Trần Khoa Toàn KTCN 11A1(1), 11A2(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 7
Mai Ngọc Huyền Vật ly 12A8(3), 12A9(3), 10A3(3), 10A8(3), 12
Mai Ngọc Huyền KTCN 12A1(1), 12A2(1), 12A4(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 7
Cao Văn Tỉnh Vật ly 11A4(2), 11A7(2), 10A5(3), 10A6(3), 10
Lê Thi Hồng Nhân Hoa hoc 12A1(2), 12A5(2), 12A7(2), 10A1(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A7(2), 10A8(2), 18
Nguyễn Thi Thúy Minh Hoa hoc 12A3(2), 12A6(2), 12A9(2), 11A3(3), 11A4(3), 11A6(3), 11A7(3), 11A8(3), 11A9(3), 24
Nguyễn Trương Hoa hoc 11A2(3), 3
Nguyễn Duy Thư Hoa hoc 12A2(2), 12A4(2), 12A8(2), 11A1(3), 11A5(3), 10A2(2), 10A6(2), 10A9(2), 10A10(2), 20
Thái Văn Quân Sinh vat 12A3(2), 12A4(2), 12A7(2), 12A8(2), 10A1(1), 10A5(1), 10A6(1), 11
Đặng Thi Phước Sinh vat 12A1(2), 12A2(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A9(2), 11A1(2), 11A4(2), 14
Phùng Đình Hùng Sinh vat 12BT(2), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10BT1(1), 10BT2(1), 8
Phùng Đình Hùng KTCN 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10
Trinh Thi Ngọc Thùy Sinh vat 11A2(2), 11A3(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 17
Nguyễn T Kim Danh Dia ly 12BT(1), 10BT1(2), 10BT2(2), 5
Thay Danh Vật ly 12BT(2), 10BT1(2), 10BT2(2), 6
Trinh Hoa hoc 12BT(2), 10BT1(2), 10BT2(2), 6
Tài Van hoc 10BT1(4), 10BT2(4), 8

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net