SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A1 50 1 10A1 50
2 12A2 50 2 10A2 50
3 12A3 50 3 10A3 50
4 12A4 50 4 10A4 50
5 12A5 50 5 10A5 50
6 12A6 50 6 10A6 50
7 12A7 50 7 10A7 50
8 12A8 50 8 10A8 50
9 12A9 50 9 10A9 50
10 12BT 50 10 10A10 50
11 11A1 50 11 10BT1 50
12 11A2 50 12 10BT2 50
13 11A3 50 13 11A1 50
14 11A4 50 14 11A2 50
15 11A5 50 15 11A3 50
16 11A6 50 16 11A4 50
17 11A7 50 17 11A5 50
18 11A8 50 18 11A6 50
19 11A9 50 19 11A7 50
20 11BT1 50 20 11A8 50
21 11BT2 50 21 11A9 50
22 10A1 50 22 11BT1 50
23 10A2 50 23 11BT2 50
24 10A3 50 24 12A1 50
25 10A4 50 25 12A2 50
26 10A5 50 26 12A3 50
27 10A6 50 27 12A4 50
28 10A7 50 28 12A5 50
29 10A8 50 29 12A6 50
30 10A9 50 30 12A7 50
31 10A10 50 31 12A8 50
32 10BT1 50 32 12A9 50
33 10BT2 50 33    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net